Visie

Voor samen groeien en zijn wie je bent.

Wij zijn positief, respectvol en creatief.

Missie

De missie van de school betekent voor ons: “datgene waar we voor staan.”
De visie van de school betekent voor ons: “datgene waar we voor gaan.”

Onderwijs en dus ook onze school is altijd in beweging en op zoek naar verbetering. De visie van onze school is enerzijds het consolideren en anderzijds het verbeteren van het concept.

Kwalitatief goed onderwijs

Wij stellen ons ten doel kwalitatief goed onderwijs te verzorgen. Door onze persoonlijke aandacht dragen wij bij aan de ontplooiing van de mogelijkheden en talenten van ieder kind dat aan onze zorg is toevertrouwd. In onze school werken wij in een sfeer van veiligheid en geborgenheid. Tegelijkertijd staat ons onderwijs midden in de wereld: binnen de klas is er aandacht voor maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. Om deze doelstellingen te kunnen bereiken vinden we het belangrijk dat er door de hele school een duidelijke pedagogische en didactische lijn aanwezig is.

Wij gaan bij de vak- en vormingsgebieden uit van de kerndoelen, zoals de wet die aan ons stelt. De school is erop gericht een leer- en leefgemeenschap te creëren, waar de verschillende ontwikkelingsaspecten evenwichtig aan bod komen. Wij vinden dat in dit hele proces de ouder een belangrijke rol speelt. De opvoeding van het kind is een zaak van ouders en school. Hoewel ieder eigen taken binnen de opvoeding heeft, zijn er toch zoveel overeenkomsten, dat overleg en samenwerking noodzakelijk zijn om de kinderen een goede begeleiding te geven.

Een lerende organisatie

Wij vinden het belangrijk dat de school een lerende organisatie is waarin een professionele cultuur heerst. Als team kijken we kritisch naar ons eigen handelen en de behaalde resultaten, weten we om te gaan met feedback en blijven wij ons ontwikkelen door o.a. scholing. Goede resultaten worden alleen gemaakt als we als team weten wat we willen bereiken, samen ervoor willen gaan en regelmatig evalueren of de doelen behaald zijn.

Werken op ‘t Schrijverke betekent voor het personeel dat ze bovenstaand concept niet alleen onderschrijven, maar het ook uitdragen en er verder aan willen blijven bouwen.

Leren door spel

Spel wordt vaak gezien als vrijetijdsbesteding echter bij het jonge kind is spel essentieel voor hun ontwikkeling. Kinderen imiteren in spel wat ze in het dagelijks leven bij volwassenen zien. Ook regels die erbij komen kijken over hoe om te gaan met spullen of het oplossen van ruzies worden geïnspireerd door wat zij meemaken in de wereld om hen heen. Door herhaling beginnen de handelingen betekenis te krijgen en zo komen de kinderen tot leren.   

Spel kenmerkt zich door de hoge mate van betrokkenheid, de intrinsieke motivatie van de kinderen is groot. Kinderen ervaren vrijheid in het verloop van hun spel. Met ‘magisch denken’ vult het jonge kind wat ze nog niet weten aan met fantasie. Fantasiespel is, voor het kind, een fijne manier om dingen te onderzoeken waarvan ze nog niet weten hoe dit in de wereld in elkaar zit.

Zonder de invloed van een volwassene is de samenwerking tussen de kinderen beperkter. De rol van de stamgroepleider is van groot belang. Zij zorgt voor een beredeneerd aanbod in het spel door aan te sluiten bij de betekenissen die de kinderen zelf ontdekken in het spel.  Opgelegd spel zorgt ervoor dat de kinderen vervreemden van het spel en de veiligheid in het geding komt. De stamgroepleider brengt de kinderen in hun eigen spel op een hoger niveau. Dit doet zij door mee te spelen. Daarnaast zorgt zij voor een aantrekkelijke, uitdagende omgeving waar de kinderen hun spel kunnen uitvoeren. Vaak is dit vormgegeven in thema’s welke de stamgroepleider samen met de kinderen laat groeien.  Het ‘meespelen’ vergroot de beleving en brengt kinderen samen. De relaties onderling en met de stamgroepleider verbeteren en zorgen voor veiligheid. De interacties hebben als groot voordeel dat hierdoor de woordenschat wordt vergroot en de taalontwikkeling groeit.

Volgen van de ontwikkeling

We werken met leerdoelen, niet om te beoordelen maar als leidraad. Deze doelen geven richting aan activiteiten die wij met hen ondernemen om tot een vervolgstap in hun ontwikkeling te komen. Wij zorgen, middels thema’s, voor een beredeneerd, betekenisvol aanbod wat aansluit bij de beleveniswereld van het jonge kind. Hierbij passen wij het onderwijs aan, aan de ontwikkeling van de kinderen in plaats van dat zij zich aan het onderwijsaanbod moeten aanpassen.  Onze taak is om de kinderen te inspireren, enthousiasmeren en net dat zetje te geven waardoor zij verder groeien en succeservaringen opdoen. Wij observeren en registreren onze bevindingen in een leerlingvolgsysteem waarbij we de leerlijnen van het kind goed kunnen volgen. Zo kunnen wij ons aanbod optimaal aanpassen aan de ontwikkeling van het jonge kind.

Door onze visie na te streven zorgen wij voor een stevig fundament op verschillende leergebieden waar het kind in de verdere schoolloopbaan op kan teren en van kan profiteren.